คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คกส. มก.) ขอเชิญร่วมเสนอผลงานในโครงการ “รางวัลผลงานวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์คุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559”

      ปิดความเห็น บน คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คกส. มก.) ขอเชิญร่วมเสนอผลงานในโครงการ “รางวัลผลงานวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์คุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559”

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ “รางวัลผลงานวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์คุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สัตว์ในงานวิจัยให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด และมีผลงานจากการใช้สัตว์ที่มีคุณภาพดีเด่น เงินรางวัล 20,000 บาท 

ผู้สนใจเสนอผลงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ในโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดจากโครงการ และ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและ ส่งผลงานไปยัง คณะอนุกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 นี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณโสภิดา สายใน 1457 ต่อ 22 หรือ sopida.c@ku.th

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจง “การให้ข้อมูลในระบบ electronics เพื่อรายงานประจำ 6 เดือน

      ปิดความเห็น บน ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจง “การให้ข้อมูลในระบบ electronics เพื่อรายงานประจำ 6 เดือน

เรียนเชิญท่านหรือผู้ที่ท่านมอบหมายให้กรอกข้อมูลในระบบ electronics ตามแบบฟอร์มรายงานประจำ 6 เดือน และผู้แทน คกส. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงดังกล่าว โดยส่งใบตอบรับการเข้าร่วมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย Download เพิ่มเติมได้ที่ www.labanimals.net มาที่โทรสาร 02579-0388 หรือที่ e-mail:admin@labanimals.net ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกเพิ่มเติมด้านล่าง

 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ

 โครงการประชุมชี้แจงฯ

 กำหนดการประชุมชี้แจงฯ

ใบตอบรับ

แผนที่โรงแรม