ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจง “การให้ข้อมูลในระบบ electronics เพื่อรายงานประจำ 6 เดือน

      ปิดความเห็น บน ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจง “การให้ข้อมูลในระบบ electronics เพื่อรายงานประจำ 6 เดือน

เรียนเชิญท่านหรือผู้ที่ท่านมอบหมายให้กรอกข้อมูลในระบบ electronics ตามแบบฟอร์มรายงานประจำ 6 เดือน และผู้แทน คกส. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงดังกล่าว โดยส่งใบตอบรับการเข้าร่วมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย Download เพิ่มเติมได้ที่ www.labanimals.net มาที่โทรสาร 02579-0388 หรือที่ e-mail:admin@labanimals.net ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกเพิ่มเติมด้านล่าง

 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ

 โครงการประชุมชี้แจงฯ

 กำหนดการประชุมชี้แจงฯ

ใบตอบรับ

แผนที่โรงแรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP

      ปิดความเห็น บน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP

วันที่ 12 มกราคม 2560  รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน “Standard Operating Procedure Writing หรือ SOP”  ได้รับเกียรติจาก ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล ข้าราชการนำนาญ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหลักการและแนวทางการเขียน SOP รวมทั้งการแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.