โครงการเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      ปิดความเห็น บน โครงการเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องทางวิทยาศาสตร์ของ มก. (คกส.) เข้าเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ของคณะต่างๆ ภายในวิทยาเขตบางเขน เพื่อรับทราบข้อมูล รูปแบบการดำเนินการต่อสัตว์ ของคณะต่างๆ ของวิทยาเขตบางเขน ประกอบด้วย

  1. คณะประมง
  2. คณะเกษตร
  3. คณะวิทยาศาสตร์
  4. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  5. คณะสัตวแพทยศาสตร์

โดยขอให้บุคลากรของคณะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

  • ชนิดสัตว์ จำนวนสัตว์
  • อุปกรณ์การเลี้ยง การป้องกันการติดเชื้อ และการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
  • ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
  • ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน “Standard Operating Procedure Writing หรือ SOP”

      ปิดความเห็น บน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน “Standard Operating Procedure Writing หรือ SOP”

วันที่ 12 มกราคม 2560  รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน “Standard Operating Procedure Writing หรือ SOP”  ได้รับเกียรติจาก ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล ข้าราชการนำนาญ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหลักการและแนวทางการเขียน SOP รวมทั้งการแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.